Samen verder bouwen aan een beter wegennet in Midden-Nederland

14-11-2018

De verbreding van de A27/A1 is nu gerealiseerd. Maar: daarmee is Rijkswaterstaat niet klaar. Om het wegennet in Midden-Nederland toekomstbestendig te maken, gaan we ook Ring Utrecht (A27/A12) en Knooppunt Hoevelaken (A28/A1) aanpakken.

Ook deze projecten zijn onderdeel van de zogenoemde draaischijf van Midden-Nederland. De komende periode wordt er dus nog flink wat werk verzet in Midden-Nederland en daar zullen we in de regio dus ook nog het nodige van gaan merken. Dat vraagt dat we gezamenlijke inzet moeten plegen om de regio in deze periode bereikbaar te houden. Wat zijn de plannen voor deze projecten en waar heeft het project A27/A1 al rekening mee gehouden?  

Voorsortering door verbreding A27/A1
Omdat we weten dat de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken ook worden aangepakt, heeft de verbreding van de A27/A1 al slim rekening gehouden met de komst van deze projecten. Zo hebben we het viaduct bij de aansluiting Bunschoten-Spakenburg zodanig verbreed dat hier straks 2x4 rijstroken kunnen worden aangelegd. Daarnaast is op het traject aansluiting Utrecht-Noord – aansluiting Bilthoven een spitstrook aangelegd die binnen het project Ring Utrecht wordt gewijzigd in een definitieve vierde rijstrook. Ook zijn de geluidsschermen ter hoogte van aansluiting Utrecht-Noord zodanig aangelegd dat deze kunnen worden opgehoogd voor de maatregelen vanuit de Ring Utrecht. Voldoende ruimte om aan de slag te gaan dus!

A27/A12 Ring Utrecht
Dagelijks passeren zo’n 180.000 voertuigen de Ring Utrecht. Om de doorstroming beter en veiliger te maken, wil Rijkswaterstaat de capaciteit op dit centrale punt vergroten. Onder andere door het aanleggen van extra rijstroken en het scheiden van drukke verkeerstromen, zodat minder files ontstaan en de verkeersveiligheid verbetert. Naast deze aanpassingen aan de rijkswegen is het doel van het project A27/A12 Ring Utrecht de kwaliteit van de leefomgeving waar mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld door nieuwe en hogere geluidschermen te plaatsen.

Planning
Op 28 juni 2018 stelde de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 vast. Dit besluit heeft van maandag 3 september tot en met maandag 15 oktober 2018 ter inzage gelegen. Naar verwachting zal de Raad van State in de eerste helft van 2019 een uitspraak doen over de beroepen die zijn ingediend. Ondertussen voert Rijkswaterstaat voorbereidende (onderzoeks)werkzaamheden uit, zoals archeologisch onderzoek en het in kaart brengen en verleggen van kabels en leidingen.

Voor meer informatie over het project A27/A12 Ring Utrecht gaat u naar www.rws.nl/ringutrecht

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Hoevelaken is een punt waar veel verkeerstromen samen komen. Zowel het regionaal verkeer (dat voornamelijk de toe- en afritten gebruikt) als het doorgaand verkeer (dat van de ene naar de andere snelweg gaat) heeft meer ruimte nodig. Rijkswaterstaat pakt daarom het knooppunt en de aansluitende wegen aan om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast treft het project maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de mensen die in de omgeving wonen minder last hebben van het verkeersgeluid en sluipverkeer.

Planning
Het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), inclusief alle bijlagen, hebben van 4 oktober tot en met 14 november 2018 ter inzage gelegen. Het project beoordeelt de ontvangen zienswijzen en beantwoordt deze in een Nota van Antwoord. Die ligt naar verwachting eind 2019 ter inzage, tegelijkertijd met het tracébesluit.

Voor meer informatie over het project Knooppunt Hoevelaken (A28/A1) gaat u naar www.rws.nl/hoevelaken